Judul Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir

NAMA MAHASISWANIMJUDUL PROPOSAL/SKRIPSIKeterangan
Luqmanul Hakim Haris11534006"Pembacaan Surah-Surah Pilihan dalam Tradisi Tolak Bala (Studi Living Qur'an Desa Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya)"Sudah Diujikan
Rokir11534003"Strategi Penghafalan Al-Quran (Setudi terhadap Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Mahyajatul Qurra' Kelurahan Sui. Jawi Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2019)"Sudah Diujikan
Anang Bustami11634002"Konsep Do'a dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat tentang Do'a dalam Surah Al-Baqarah Perspektif Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab) Sudah Diujikan
Eka Yulian Nur Abror11534015"Pembacaan Surat-surat Pilihan dalam Al-Qur'an sebagai Amalan Harian (Studi Living Qur'an di Pondok Pesantren Walisongo Pontianak)"Sudah Diujikan
Ajiani11534023"Aplikasi Nilai-nilai Al-Qur'an dalm Film Animasi Nussa dan Rara"Sudah Diujikan
Aris11534008"Dinamika Perkembangan Tafsir Surah Tujuh H. Muhammad Baisuni Imran"Sudah Diujikan
Lara Sendari1133410001"Dialektika Pengharaman Khamar dalam Al-Qur'an (Telaah terhadap Tahapan Pengharaman Khamar dalam Tafsir Al-Misbah)"Sudah Diujikan
Nahrudin1133410013"Thalak Prespektif Tafsir Al-Munir Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailiy"Sudah Diujikan
Rahman1133410014"Prinsip Konservasi dan Restorasi Lingkungan Hidup Perspektif Al-Qur'an Tafsir Al-Azhar"Sudah Diujikan
Rusmawatik11634001"Terma Munafik dan Derivasinya dalam Surah An-Nisa Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab"Sudah Diujikan
Fitriyah11634037"Perdamaian dalam Q.S. Al-Hujarat (Studi atas Ayat [49]: 6 - 13 dalam Tafsir Kementerian Agama RI)"Sudah Diujikan
Zulfikar Ali Ghufron1133410012"Tafsir Surat Al-Ashr Ayat 1-3 (Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb)Sudah Diujikan
Hanafi1133410004Tafsir Surah Al-Fatihah (Studi Perbandingan Antara Tafsir Rahmat Karya H Oemar Bakry dan Tafsir Al-Misbah Karya M Quraish ShihabSudah Diujikan
Sulaifah11634018Persaudaraan dalam Al-Qur'ant (Studi Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Persaudaraan dalam Surat Yusuf)Sudah Diujikan
fe11634025KATA FITNAH MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAHSudah Diujikan
Khoirul Agus Setiawan11634008Makna Akal Dalam Al-quran (Studi Tematik kata Akal dalam Tafsir Fizilalil quran)Sudah Diujikan
Asep Sumadi11634023Rezeki dalam al-Qur'an pada Tafsi An-Nur karya Hasbi as-ShiddieqySudah Diujikan
Mahfud11634035Penafsiran Ayat-ayat yang Terdapat Kata Jin dalam al-Quran Berdasarkan Tafsir Al-Azhar Karya HAMKASudah Diujikan
Nahrudin1133410013Thalaq Perspektif Tafsir Al-Munir Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili.Sudah Diujikan
Mas'udi1133410019TRADISI PEMBACAAN SURAT AL-WAQIAH DI PONDOK PESANTREN DARUL KHAIRAT PONTIANAK(Studi Atas Kajian Living Qur'an)Sudah Diujikan
Mutiatun11634033Makna Musyawarah Dalam Al_ Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir Al_Azhar dan Tafsir Al_ Misbah)Sudah Diujikan
Muhammad Yahya11634017Celaka Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Term Wail Pada Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Imam Ibnu Katsir)Sudah Diujikan
Indra Saputra11634006Munasabah Ayat dengan Ayat Sesudahnya dalam Al-Qur'an (Telaah Atas QS. Al-Isra Pada Tafsir Al-Misbah)Sudah Diujikan
Kurniawati11634021Asbab An-Nuzul Dalam Tafsir Kementerian Agama RI (Studi Atas Qur'an Surah Al-Baqarah)Sudah Diujikan
Muyessiroh11634011Terminologi dunia dalam QS. Al-Baqarah ( Studi Atas Tafsir Khawatir Haula Al-Qur'an Al-Karim Karya Asy-Sya'rawi )Sudah Diujikan
Muhammad Irfan11634030Manusia Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Kata Bani Adam Pada Tafsir Al-Misbah)Sudah Diujikan
Herman11634022Penafsiran terhadap Term Amin dalam Alquran pada Tafsir Al-Azhar Karya HamkaSudah Diujikan
Nahrudin1133410013"Thalak Prespektif Tafsir Al-Munir Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailiy"Diseminarkan
Surya Sukma Wijaya1143410004"Konsep Sihir dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah)"Diseminarkan
Khairudin11534002"Konsep Tabayyun dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maraghi"Diseminarkan
Lisnawati11634025"Konsep Fitnah dalam Al-Qur'an (Study Tematik Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)"Diseminarkan
Khozaimah11634027"Makna Syukur dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraih Shihab dan Tafsir Ibnu Katsir Karya Ibnu Katsir)"Diseminarkan
Imam Muflia11634028"Makna Dosa dalam Al-Qur'an (Tinjauan Kata Itsmun pada Tafsir Al-Azhar)Diseminarkan
Indra Saputra11634006"Munasabah antara Kelompok Ayat dengan Kelompok Ayat Berikutnya (Telaah Q.S. Al-Isra pada Tafsir Al-Misbah)Diseminarkan
Sri Widad Safitri11634034"Menahan Hawa Nafsu dalam Al-Qur'an (Study Tematik Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)"Diseminarkan
Mutiatun11634036"Makna Musyawarah dalam Al-Qur'an (Study Komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan tafsir Marah Labid)"Diseminarkan
Sulaifah11634018"Konsep Ukhuwah dalam Al-Qur'an (Study Tematik dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)Diseminarkan
Muhammad Irfan11634030"Bani Adam dalam Tafsir Al-Misbah"Diseminarkan
Uli Auliya Andari11634005"Karakteristik Perempuan Islam (Refleksi atas Kisah Maryam dalam Al-Qur'an pada Tafsir Al-Azhar karya HAMKA)"Diseminarkan
Asep Sumadi11634023"Rizki dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir An-Nur Karya Hasbie Ash-Shiddieqi)Diseminarkan
Muyessiroh11634011"Makna Dunia dalam QS. Al-Baqarah (Studi atas Tafsir Khawathir Haula Al-Qur'an Al-Karim Karya Asy-Sya'rawi)Diseminarkan
Happy Riany11634013"Munasabah Surah dengan Kandungannya dalam Al-Qur'an (Telaah atas Juz 29 pada Tafsir Kementerian Agama RI Tahun 2010)Diseminarkan
Mahfud11634035Jin dalam Al-Qur'an (Study Tematik Kata Jin dalam Al-Qur'an pada Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)"Diseminarkan
Abdur Raup11634016"Konsep Auliya dalam Al-Qur'an (Study Tematik atas Tafsir Ath-Thabari)"Diseminarkan
Ilmam Naufal11634012"Akhlak Menuntut Ilmu pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Q.S. Al-Kahfi (Suatu Kajian dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)"Diseminarkan
Arman Yusuf11634010"Makna Kata Huda dalam Al-Quran (Kajian Al-Wujuh pada Tafsir Al-Misbah)"Diseminarkan
Khoirul Agus Setiawan11634008"Konsep Akal dalam Al-Quran (Study tematik Kata Akal dalam Al-Quran pada Tafsir Fii Zhillalil Quran Karya Sayyid Quthb)"Diseminarkan
Muhammad Yahya11634017"Ciri-ciri Orang Celaka dalam Al-Quran (Studi Analisis atas Tafsir Ibnu Katsir)Diseminarkan
Herman116340022"Amanah dalam Al-Qur'an Study atas Tafsir Al-Azhar Karya Hamka"Diseminarkan
Abdul Aziz11634007"Konsep Taubat dalam Tafsir Al-Azhar Menurut Hamka"Diseminarkan
Kurniawati11634021"Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah"Diseminarkan
Rizki Afrianto11734020"Tela'ah Rasm pada Manuskrip Mushaf Al-Qur'an di Keraton Al-Mukarramah Sintang (Kajian Filologi)"Diseminarkan
Syarif Muhammad Ikhsan Alaydrus11634024"Ulama dalam Al-Quran ( Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Quran dengan Tafsir Al-Azhar)"Diseminarkan
Kurniawati11634021"Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Analisis Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)Diseminarkan
Riski11634031Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur'an Kota Pontianak di Pondok Pesantren Darul KhairatDiseminarkan
Sulaiman11734007KAJIAN ASPEK DABT PADA MANUSKRIP AL-QUR'AN KOLEKSI MUSEUM KALIMANTAN BARATDiseminarkan
Maswuroh11734018ANALISIS DESKRIPTIF MAKNA DAN FUNGSI MIN HARF JAR DALAM AYAT PERNIKAHANDiseminarkan
Arman Yusuf11634040MAKANAN DALAM AL-QURAN (Studi Kata Tha?am pada Tafsir al-Jami'li Ahkam al-Qur?an Karya Imam Al-Qurtubi)Diseminarkan
Rifa Ariska11734050Munasabah Penutup Surah Dengan Awal Surah Berikutnya Dalam Alquran (Telaah Terhadap Kitab Alquran dan Tafsirnya Juz 29 Karya Kementrian Agama RI)Diseminarkan
Azib Imron11534022KARAKTER MUNAFIK DIDALAM AL-QUR'AN, SURAH AL-MUNAFIQUN AYAT 63 1-11 (Studi Analisis Tafsir Al-AzharDiseminarkan
Amini11734027Istiqamah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim)Diseminarkan
Nurul Wafida11734026Penggunaan Jimat yg Bertuliskan Ayat-ayat Al-Qur'an (study living Qur'an pada masyarakat Melayu desa sempadian kabupaten Sambas)Diseminarkan
Rifrianti11734017Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Tradisi Robo-Robo (Studi Living Qur'an di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu RayaDiseminarkan