fbpx
Home / Judul Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir

Judul Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir

NAMA MAHASISWANIMJUDUL SKRIPSIKeterangan
Luqmanul Hakim Haris11534006"Pembacaan Surah-Surah Pilihan dalam Tradisi Tolak Bala (Studi Living Qur'an Desa Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya)"Sudah Diujikan
Anang Bustami11634002"Konsep Do'a dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat tentang Do'a dalam Surah Al-Baqarah Perspektif Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab) Sudah Diujikan
Eka Yulian Nur Abror11534015"Pembacaan Surat-surat Pilihan dalam Al-Qur'an sebagai Amalan Harian (Studi Living Qur'an di Pondok Pesantren Walisongo Pontianak)"Sudah Diujikan
Ajiani11534023"Aplikasi Nilai-nilai Al-Qur'an dalm Film Animasi Nussa dan Rara"Sudah Diujikan
Aris11534008"Dinamika Perkembangan Tafsir Surah Tujuh H. Muhammad Baisuni Imran"Sudah Diujikan
Lara Sendari1133410001"Dialektika Pengharaman Khamar dalam Al-Qur'an (Telaah terhadap Tahapan Pengharaman Khamar dalam Tafsir Al-Misbah)"Sudah Diujikan
Sri Maulinah11534009"Tradisi Let Pelet Beththeng (Study Living Qur'an di Desa Penibung Kecamtan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah)"Sudah Diujikan
Ahmad Ghozali11634014"Ad-Daulah Al-Islamiah dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Telaah kritis Pemikiran Sayyid Qutb"Sudah Diujikan
Rahman1133410014"Prinsip Konservasi dan Restorasi Lingkungan Hidup Perspektif Al-Qur'an Tafsir Al-Azhar"Sudah Diujikan
Dinda Izzati11634036"Mushaf Al-Qur'an di Kalimantan Barat (Study Kodikologi Manuskrip Al-Qur'an)Sudah Diujikan
M. Hasani Mubarok1133410020"Prinsip Politik dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj)"Sudah Diujikan
Zulfikar Ali Ghufron1133410012"Tafsir Surat Al-Ashr Ayat 1-3 (Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb)Sudah Diujikan
Rokir11534003"Strategi Penghafalan Al-Quran (Setudi terhadap Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Mahyajatul Qurra' Kelurahan Sui. Jawi Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2019)"Diseminarkan
Nahrudin1133410013"Thalak Prespektif Tafsir Al-Munir Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailiy"Diseminarkan
Aty Munshihah11634029"Hakikat Hafizh dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)"Diseminarkan
Surya Sukma Wijaya1143410004"Konsep Sihir dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah)"Diseminarkan
Khairudin11534002"Konsep Tabayyun dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maraghi"Diseminarkan
Lisnawati11634025"Konsep Fitnah dalam Al-Qur'an (Study Tematik Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)"Diseminarkan
Khozaimah11634027"Makna Syukur dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraih Shihab dan Tafsir Ibnu Katsir Karya Ibnu Katsir)"Diseminarkan
Muhafizah11634020"Salat Tahajud dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Hubungannya dengan Kesehatan Mental" Diseminarkan
Rusmawatik11634001"Konsep Munafik dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab"Diseminarkan
Imam Muflia11634028"Makna Dosa dalam Al-Qur'an (Tinjauan Kata Itsmun pada Tafsir Al-Azhar)Diseminarkan
Indra Saputra11634006"Munasabah antara Kelompok Ayat dengan Kelompok Ayat Berikutnya (Telaah Q.S. Al-Isra pada Tafsir Al-Misbah)Diseminarkan
Rahmat11634003"Konsep Sabar dalam Al-Qur'an (Analisis Kata Sabar pada Fi'il Amr dalam Tafsir At-Tahrir wa Ath-Tanwir)"Diseminarkan
Sri Widad Safitri11634034"Menahan Hawa Nafsu dalam Al-Qur'an (Study Tematik Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)"Diseminarkan
Mutiatun11634036"Makna Musyawarah dalam Al-Qur'an (Study Komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan tafsir Marah Labid)"Diseminarkan
Sulaifah11634018"Konsep Ukhuwah dalam Al-Qur'an (Study Tematik dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)Diseminarkan
Fitriyah11634037"Perdamaian dalam Q.S. Al-Hujarat (Studi atas Ayat [49]: 6 - 13 dalam Tafsir Kementerian Agama RI)"Diseminarkan
Muhammad Irfan11634030"Bani Adam dalam Tafsir Al-Misbah"Diseminarkan
Muhammad Verdi T. B11634032"Tauhid dalam Asma'ul Husna (Analisis Nilai-nilai Tauhid Q.S. Al-Hasyr pada Tafsir Al-Azhar HAMKA)Diseminarkan
Uli Auliya Andari11634005"Karakteristik Perempuan Islam (Refleksi atas Kisah Maryam dalam Al-Qur'an pada Tafsir Al-Azhar karya HAMKA)"Diseminarkan
Asep Sumadi11634023"Rizki dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir An-Nur Karya Hasbie Ash-Shiddieqi)Diseminarkan
Khofifur Rohman11634015"Makna Zikir dalam Q.S. Al-Anbiya (Prespektif Tafsir Ruh Al-Maani karya Sayyid Mahmud Al-Alusi)Diseminarkan
Muyessiroh11634011"Makna Dunia dalam QS. Al-Baqarah (Studi atas Tafsir Khawathir Haula Al-Qur'an Al-Karim Karya Asy-Sya'rawi)Diseminarkan
Happy Riany11634013"Munasabah Surah dengan Kandungannya dalam Al-Qur'an (Telaah atas Juz 29 pada Tafsir Kementerian Agama RI Tahun 2010)Diseminarkan
Mahfud11634035Jin dalam Al-Qur'an (Study Tematik Kata Jin dalam Al-Qur'an pada Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)"Diseminarkan
Abdur Raup11634016"Konsep Auliya dalam Al-Qur'an (Study Tematik atas Tafsir Ath-Thabari)"Diseminarkan
Ilmam Naufal11634012"Akhlak Menuntut Ilmu pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Q.S. Al-Kahfi (Suatu Kajian dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)"Diseminarkan
Arman Yusuf11634010"Makna Kata Huda dalam Al-Quran (Kajian Al-Wujuh pada Tafsir Al-Misbah)"Diseminarkan
Khoirul Agus Setiawan11634008"Konsep Akal dalam Al-Quran (Study tematik Kata Akal dalam Al-Quran pada Tafsir Fii Zhillalil Quran Karya Sayyid Quthb)"Diseminarkan
Muhammad Yahya11634017"Ciri-ciri Orang Celaka dalam Al-Quran (Studi Analisis atas Tafsir Ibnu Katsir)Diseminarkan
Herman116340022"Amanah dalam Al-Qur'an Study atas Tafsir Al-Azhar Karya Hamka"Diseminarkan
Abdul Aziz11634007"Konsep Taubat dalam Tafsir Al-Azhar Menurut Hamka"Diseminarkan
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com